{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 411 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
140105022 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت همكاران سيستم
قیمت پایانی همكاران سيستم با نماد سیستم در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/22
تعداد شرکت کنندگان: 11245
مسابقه جسورانه
140105021 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت موتوژن
قیمت پایانی موتوژن با نماد بموتو در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/22
تعداد شرکت کنندگان: 11235
مسابقه جسورانه
140105008 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازي‌ ابوريحان‌
قیمت پایانی داروسازي ابوريحان با نماد دابور در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/9 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/8
تعداد شرکت کنندگان: 10919
مسابقه جسورانه
140105005 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی 15 مرداد ماه
قیمت پایانی كاشي پارس با نماد کپارس در پایان معاملات روز شنبه 15 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/3 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 10187
مسابقه جسورانه
140105004 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای مرداد ماه
قیمت پایانی دوده صنعتي پارس با نماد شدوص در پایان معاملات روز دوشنبه 31 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/4 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 10892
مسابقه جسورانه
140105003 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی شرکت نفت‌ بهران‌
قیمت پایانی نفت بهران با نماد شبهرن در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 11204
مسابقه جسورانه
140105002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان‌
قیمت پایانی شير پاستوريزه پگاه خراسان با نماد غشان در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 11214
مسابقه جسورانه
140104031 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدني‌ املاح‌ ايران‌
قیمت پایانی معدني املاح ايران با نماد شاملا در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/4/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/4/25
تعداد شرکت کنندگان: 11980
مسابقه جسورانه
140104030 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه دارويي سبحان
قیمت پایانی گروه دارويي سبحان با نماد دسبحا در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/4/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/4/25
تعداد شرکت کنندگان: 11971
مسابقه جسورانه
140104023 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نوش پونه مشهد
قیمت پایانی نوش پونه مشهد با نماد غپونه در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/4/19 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/4/18
تعداد شرکت کنندگان: 10823