{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 98 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9809014 - تخصصی-🎥 تورنوفیلم
کدام گزینه از مزایای روش ارزش جایگزینی برای تعیین قیمت سهام است؟ (برای پیدا کردن جواب، به ویدئوارزش جایگزینی مراجعه کنید.)
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/9/9 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/9/6
تعداد شرکت کنندگان: 39209
مسابقه جسورانه
9806015 - تخصصی-دانش مالی
تعاملات یک ناشر با یک شرکت تامین سرمایه در راستای افزایش سرمایه شرکت را میتوان در بازارهای ..... و ..... دستهبندی کرد.
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 17235
مسابقه جسورانه
9805013 - عمومی-دانش مالی
میزان عدم اطمینان در ......... شرکت را ریسک تجاری می نامند. این ریسک می تواند از ریسک ......... و یا ریسک ......... ناشی شود.
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/5/6
تعداد شرکت کنندگان: 14270
مسابقه جسورانه
9805011 - عمومی-دانش مالی
......... نشان دهنده عدم توانایی و یا عدم تمایل قرض گیرنده برای بازپرداخت اصل و یا فرع وام های دریافتی در موعد مقرر است.
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/6 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/5/5
تعداد شرکت کنندگان: 15001
مسابقه جسورانه
9804052 - عمومی-دانش مالی
کدامیک از گزینه ها صحیح است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/27 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/26
تعداد شرکت کنندگان: 15245
مسابقه جسورانه
9804037 - تخصصی-دانش مالی
در بازار رقابت کامل قیمت محصول توسط چه عواملی تعیین می شود؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/19 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/18
تعداد شرکت کنندگان: 14841
مسابقه جسورانه
9804036 - تخصصی-دانش مالی
هنگاهی که صورت های مالی به میزان قابل توجهی متفاوت از استاندارد های حسابداری تهیه شده و به نحو مطلوب نشان داده نمی شوند، نظر حسابرس یک ........
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/19 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/18
تعداد شرکت کنندگان: 14638
مسابقه جسورانه
9804011 - تخصصی-دانش مالی
کدام یک از اقلام زیر در صورت سود و زیان گزارش نمیشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/5 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/4
تعداد شرکت کنندگان: 13404
مسابقه جسورانه
9803041 - تخصصی-دانش مالی
کدام یک از موارد زیر نمی تواند وجه نقد عملیاتی یک شرکت را افزایش دهد؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/29 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/28
تعداد شرکت کنندگان: 13791
مسابقه جسورانه
9803040 - تخصصی-دانش مالی
ریسک نرخ بهره نشاندهنده تغییر در قیمت اوراق قرضه به خاطر تغییر در نرخ ..... است. با بالاتر رفتن این نرخ، قیمت اوراق قرضه ..... مییابد.
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/28 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/27
تعداد شرکت کنندگان: 13338