{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9704056 - عمومی-توقف و بازگشایی نمادها
زمانی که وضعیت نماد بعد از متوقف شدن و قبل از بازگشایی در حالت مجاز- محفوظ قرار می گیرد کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت مجاز- محفوظ صح...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1397/4/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/24
تعداد شرکت کنندگان: 2965
مسابقه جسورانه
9608018 - عمومی-توقف نمادهای معاملاتی
کدام یک از گزینههای زیر نمیتواند دلیل توقف یک نماد معاملاتی باشد؟همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/8/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/9
تعداد شرکت کنندگان: 3000