{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9512001 - عمومی-اوراق خزانه اسلامی
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص اوراق خزانه اسلامی صحیح نیست؟اوراق خزانه اسلامی(اخزا)
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/12/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/1
تعداد شرکت کنندگان: 2507
مسابقه جسورانه
9511020 - تخصصی-اوراق خزانه اسلامی
در شرایطی که 190 روز تا سررسید یکی از اوراق اسناد خزانه اسلامی باقی مانده باشد و نرخ بازده مورد انتظار بازار نیز 20 درصد است، قیمت کنونی اور...
100 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1395/11/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/11
تعداد شرکت کنندگان: 2393
مسابقه جسورانه
9511011 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در خصوص اسناد خزانه اسلامی صحیح نیست؟اوراق خزانه اسلامی؛ سودآوری با حداقل ریسک
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/11/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/5
تعداد شرکت کنندگان: 2436
مسابقه جسورانه
9510050 - عمومی-اوراق خزانه اسلامی
کدامیک از گزینه های زیر از مزایای اوراق خزانه اسلامی محسوب نمیشود؟اوراق خزانه اسلامی؛ سودآوری با حداقل ریسک
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/10/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/29
تعداد شرکت کنندگان: 2167