{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9704045 - عمومی-معاملات آتی سکه
کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/4/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/19
تعداد شرکت کنندگان: 2867
مسابقه جسورانه
9703017 - عمومی-آتی سکه
با توجه به اطلاعیه شرکت بورس کالای ایران مورخ 1397/03/03، حداقل وجه تضمین قرارداد آتی سکه در روز یکشنبه مورخ 6خرداد97 چقدر خواهد بود؟
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/3/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/9
تعداد شرکت کنندگان: 2856
مسابقه جسورانه
9702012 - عمومی-معاملات آتی سکه
کدام یک از موارد زیر جزء منابع آزمون اخذ کد معاملاتی آتی سکه نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/2/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/4
تعداد شرکت کنندگان: 2974
مسابقه جسورانه
9604041 - عمومی-اختیار معامله سکه طلا
در خصوص بازار اختیار معامله سکه طلا، کدام گزینه نادرست است؟ مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/5/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/31
تعداد شرکت کنندگان: 2338