{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1453 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
140105018 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش تیر ماه دو شرکت "بیمه سامان" و "بیمه معلم" کدام گزینه صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/13 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/12
تعداد شرکت کنندگان: 21809
مسابقه جسورانه
140105017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شکبیر در کدام ماه بیشترین تعداد تولید داخلیبنزين پيروليز را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/13 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/12
تعداد شرکت کنندگان: 21839
مسابقه جسورانه
140105016 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات خاور در تیرماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/11
تعداد شرکت کنندگان: 22703
مسابقه جسورانه
140105015 - عمومی-دانش بازار سرمایه
استيل کورد تولید تیرماه کدامیک از شرکت های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/11
تعداد شرکت کنندگان: 22754
مسابقه جسورانه
140105014 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکتحفاري موضوع مناقصه اجاره روزانه یک دستگاه دکل حفاری دریایی 300 فوتی به مدت...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/11 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/10
تعداد شرکت کنندگان: 21978
مسابقه جسورانه
140105013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تعداد تولید داخلی محصول دوده صنعتی شکربن در کدام ماه کمتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/11 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/10
تعداد شرکت کنندگان: 21927
مسابقه جسورانه
140105012 - عمومی-دانش بازار سرمایه
درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شرکت های وب از کدام گزینه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/9
تعداد شرکت کنندگان: 20716
مسابقه جسورانه
140105011 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولاتغپاک در تیرماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/9
تعداد شرکت کنندگان: 20691
مسابقه جسورانه
140105009 - تخصصی-قیمت پایانی سهام شرکت توريستي ورفاهي آبادگران ايران
قیمت پایانی توريستي ورفاهي آبادگران ايران با نماد ثاباد در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/9 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/8
تعداد شرکت کنندگان: 10914
مسابقه جسورانه
140105007 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات دامین در تیر ماه بیشترین تعداد فروش داحلی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/5/4 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/5/3
تعداد شرکت کنندگان: 21597