{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 13 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9908036 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
کدامیک از گزینه های زیر جز خدمات همفکران نیست؟ (برای اطلاع از خدمات همفکران به سایت همفکران مراجعه نمایید.)
2000 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/20
تعداد شرکت کنندگان: 139259
مسابقه جسورانه
9908035 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
بازدهی صندوق پالایشی یکم تا روز ۱۹ آبان ماه چقدر بوده است؟
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/20
تعداد شرکت کنندگان: 139846
مسابقه جسورانه
9908034 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
با فرض اینکه سبد سهام شما شامل 100 میلیون تومان صندوق یاقوت و 50 میلیون تومان سهام فولاد باشد، حداکثر مبلغی که میتوانید اعتبار دریافت کنید چ...
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/19
تعداد شرکت کنندگان: 137964
مسابقه جسورانه
9908033 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
کد باشگاه x شانزده زیرمجموعه دارد. با فرض اینکه : 5 زیرمجموعه، مشتری کارگزاری هستند.11 زیرمجموعه، کاربر هستند.2 تا از زیرمجموعه های مشتری دا...
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/19 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/19
تعداد شرکت کنندگان: 85342
مسابقه جسورانه
9908032 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
ارزش بازار کدام یک از صنایع بورسی بیشتر است؟
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/19 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/18
تعداد شرکت کنندگان: 140499
مسابقه جسورانه
9908031 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
کدام یک از گزینه های زیر جز خدمات سامانه معاملاتی آنلاین آگاه نیست؟
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/19 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/18
تعداد شرکت کنندگان: 141202
مسابقه جسورانه
9908030 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
با توجه به عرضه اولیه های سال 98 به ترتیب چند نماد در بورس و چند نماد در فرابورس عرضه شده است؟
2000 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/18 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/17
تعداد شرکت کنندگان: 119641
مسابقه جسورانه
9908029 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
با توجه به عرضه اولیه های سال 98 به ترتیب چند نماد در بورس و چند نماد در فرابورس عرضه شده است؟
2000 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1399/8/17
تعداد شرکت کنندگان: 3244
مسابقه جسورانه
9908028 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
با فرض اینکه در بازه 17 تا 22 آبان ماه: 1- کامزد ایجاد شده از معاملات شما در این هفته 100 هزار تومان (برای کارگزاری) باشد.2- پاسخ صحیح به 6 ...
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/18 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/17
تعداد شرکت کنندگان: 120738
مسابقه جسورانه
9908023 - عمومی-🎁 مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
ارزش روز سهام عدالت 1 میلیون تومانی در چه محدوده ای است؟ برای دیدن ارزش روز سهام عدالت خودبه سامانه سهام عدالت آگاه مراجعه نمایید.
2000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/8/15 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1399/8/14
تعداد شرکت کنندگان: 129871