{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9612033 - تخصصی-محاسبه ارزش دفتری
با توجه به اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)، ارزش دفتری هر سهم شرکت سرمایه گذاری شفا دارو کدام است...
100 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/12/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/19
تعداد شرکت کنندگان: 3149
مسابقه جسورانه
9608030 - عمومی-ارزش دفتری دارایی ها
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/8/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/15
تعداد شرکت کنندگان: 3057
مسابقه جسورانه
9506019 - عمومی-ارزش دفتری سهام شرکتها
کدام مورد باعث کاهش در ارزش دفتری دارایی ها میشود؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: سید آریا فتاحی
مهلت پاسخ: 1395/6/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/10
تعداد شرکت کنندگان: 1921
مسابقه جسورانه
9504006 - عمومی-ارزش دفتری سهام
کدام گزینه در مورد ارزش دفتری سهام صحیح نیست؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: محمد رستمی
مهلت پاسخ: 1395/4/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/2
تعداد شرکت کنندگان: 2298
مسابقه جسورانه
9503022 - عمومی-مفهوم ارزش دفتری سهام
ارزش دفتری سهام یا Book Value چیست ؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبي چنگيزي محمدي-امیر حسین ذکریایی انارکی
مهلت پاسخ: 1395/3/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/11
تعداد شرکت کنندگان: 2566