{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3884 سوال

مسابقه جسورانه
9604023 - عمومی-آساتریدرآگاه
کدام یک از موارد زیر در خصوص فرایند تغییر ناظر در کارگزاری آگاه صحیح است؟راهنمای نرم افزار معاملات برخط آساتریدرآگاه (نسخه جدید)
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/4/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/18
تعداد شرکت کنندگان: 2304