{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3972 سوال

مسابقه جسورانه
9802015 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
کدام مورد در رابطه با سود انباشته یک شرکت صحیحاست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/2/10 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/2/9
تعداد شرکت کنندگان: 12016
مسابقه جسورانه
9603037 - عمومی-تفاوت اصلی بازار پول و بازار سرمایه
طبق تعریف بازار پول و بازار سرمایه، تفاوت اصلی این دو بازار در چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/27
تعداد شرکت کنندگان: 2053
مسابقه جسورانه
9603018 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
مطابق با ماده 198 اصلاحیه قانون تجارت، بازخرید سهام توسط شرکت سهامی عام و انتقال آن به سهام خزانه ........ است.
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/3/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/10
تعداد شرکت کنندگان: 2195