{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 35 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9707028 - عمومی-قوانین و مقررات
کدام یک از موارد زیر از شرایط اختصاصی پذیرش شرکتها در بازار اول در تابلوی اصلی نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/7/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/15
تعداد شرکت کنندگان: 4262
مسابقه جسورانه
9706012 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
طبق دستورالعمل سازمان بورس، ناشران در چه مواقعی باید گزارش تفسیری مدیریت را منتشر کنند؟
75 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/6/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 3297
مسابقه جسورانه
9612001 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
در صورتی که مجمع، بازرس تعیین نکرده باشد و یا به دلایلی بازرس نتواند گزارش بدهد یا از ارائه آن امتناع کند (بهعبارتی شرکت سهامی بازرس نداشته ...
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/12/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/2
تعداد شرکت کنندگان: 3225
مسابقه جسورانه
9611045 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
کدام یک از موارد زیر در رابطه با شرکتهای سهامی صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1396/11/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/28
تعداد شرکت کنندگان: 3644
مسابقه جسورانه
9611030 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
در صورتی که هیئت مدیره درباره دعوت از سهامداران برای حضور در مجمع عمومی عادی، به تکلیف خود عمل نکند چه گروهی از سهامداران میتوانند درخواست ت...
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گل خواه
مهلت پاسخ: 1396/11/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/16
تعداد شرکت کنندگان: 3699
مسابقه جسورانه
9611009 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
........ انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارنده آن به وراث قانونی وی صورت میگیرد.
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گل خواه
مهلت پاسخ: 1396/11/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/4
تعداد شرکت کنندگان: 3295
مسابقه جسورانه
9611004 - تخصصی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
یک شرکت سهامی دارای تعداد یک میلیون سهم است. در مجمع عمومی عادی این شرکت 600 هزار سهم حضور دارند. برای انتخاب یک عضو هیئت مدیره از میان 5 عض...
100 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/11/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/1
تعداد شرکت کنندگان: 3132
مسابقه جسورانه
9610023 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
ناشر چه زمانی موظف به افشای فوری اطلاعات مهم است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گل خواه
مهلت پاسخ: 1396/10/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/12
تعداد شرکت کنندگان: 3242
مسابقه جسورانه
9610020 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
کدامیک از گزینههای زیر از شرایط اختصاصی پذیرش شرکتهای موجود در بازار دوم بورس نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/10/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/10
تعداد شرکت کنندگان: 3134
مسابقه جسورانه
9610013 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
کدام یک از اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان بورس معاف است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گل خواه
مهلت پاسخ: 1396/10/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/6
تعداد شرکت کنندگان: 3103