{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9703011 - عمومی-روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای
کدام یک از روشهای زیر جزو روش های ارزیابی پروژههای سرمایهای (بودجه بندی سرمایه ای) نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1397/3/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/6
تعداد شرکت کنندگان: 2939