{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9605012 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از سهم های زیر، در صنعتی متفاوت از سایرین قرار دارد؟
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/5/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/7
تعداد شرکت کنندگان: 2409
مسابقه جسورانه
9603015 - عمومی-عوامل تاثیر گذار بر صنایع مختلف
با توجه به موارد بیان شده در مطلب زیر،کدام عامل بر وضعیت رونق و رکود صنعت سیمان تاثیر مستقیم ندارد؟عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلف بورسی (قسم...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/9
تعداد شرکت کنندگان: 2411