{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 7 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9709030 - عمومی-دانش مالی
.......... یکی از صورت های مالی است که عملکرد مالی یک شرکت را طی یک دوره مالی نشان می دهد.
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گلخواه
مهلت پاسخ: 1397/9/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/18
تعداد شرکت کنندگان: 7471
مسابقه جسورانه
9703021 - عمومی-صورت جریان وجوه نقد
با توجه به صورت جریان وجوه نقد شرکتهای بورسی، کدامیک از گزینههای زیر جزو فعالیتهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1397/3/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/13
تعداد شرکت کنندگان: 2339
مسابقه جسورانه
9612040 - عمومی-صورت جریان وجوه نقد
طبق استاندارهای حسابداری، سود پرداختی به سهامداران، فروش موجودی کالای شرکت و مالیات پرداختنی به ترتیب جزو کدامیک از سرفصل های اصلی صورت جریا...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/12/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/23
تعداد شرکت کنندگان: 3063
مسابقه جسورانه
9608016 - عمومی-صورت جریان وجوه نقد
صورت جریان وجوه نقد به چند طریق تهیه میگردد و تمایز اصلی این روشها در چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/8/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/8
تعداد شرکت کنندگان: 2991
مسابقه جسورانه
9606041 - عمومی-جریان وجوه نقد
کدام گزینه در خصوص صورت جریان وجوه نقد صحیح است؟بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/6/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/25
تعداد شرکت کنندگان: 2220
مسابقه جسورانه
9606033 - عمومی-اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد
اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد کدام است؟بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/6/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/20
تعداد شرکت کنندگان: 2361
مسابقه جسورانه
9605051 - عمومی-صورت جریان وجوه نقد
کدام گزینه در خصوص اجزای تشیل دهنده صورت جریان وجوه نقد صحیح نیست؟بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/6/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/31
تعداد شرکت کنندگان: 2394