{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9508052 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در مورد انواع سود صحیح است؟4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/8/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/29
تعداد شرکت کنندگان: 2092
مسابقه جسورانه
9503016 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از گزینه های زیر در خصوصسود عملیاتی صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: حبیب رضایی
مهلت پاسخ: 1395/3/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/9
تعداد شرکت کنندگان: 2650
مسابقه جسورانه
9501039 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
فردی تعداد 100000 سهم خودرو را روی عدد 3843 خرید کرده است و همین تعداد را روز بعد به قیمت 3994 به فروش رسانده است. با احتساب کارمزد معاملات،...
100 امتیاز
طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا
مهلت پاسخ: 1395/1/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/22
تعداد شرکت کنندگان: 2168