{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 4474 سوال

مسابقه جسورانه
9506005 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار با اعلام سازمان و طبق چه شرایطی انجام میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: بهنام امیدی
مهلت پاسخ: 1395/6/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/2
تعداد شرکت کنندگان: 2053