{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 18 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9803019 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از نمادهای زیر مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/14 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/13
تعداد شرکت کنندگان: 12081
مسابقه جسورانه
9711020 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
صندوق های سهامی حداقل چند درصد از دارایی های خود را باید در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کنند؟
100 امتیاز
طراح سوال: حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/11/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/11/8
تعداد شرکت کنندگان: 8910
مسابقه جسورانه
9710049 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
کدام گزینه در رابطه با ارکان اصلی صندوق های سرمایه گذاری در ایران صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: خاتمی
مهلت پاسخ: 1397/10/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/10/25
تعداد شرکت کنندگان: 8328
مسابقه جسورانه
9710018 - عمومی-انواع صندوق های سرمایه گذاری
کدام یک از گزینههای زیر جزو ویژگیهای صندوقهای قابل معامله نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/10/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/10/8
تعداد شرکت کنندگان: 7169
مسابقه جسورانه
9709046 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
صندوق های سرمایه گذاری به کدام یک از روش های زیر به سرمایه گذاران سود می دهند؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/27
تعداد شرکت کنندگان: 6417
مسابقه جسورانه
9709033 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
کدام یک از صندوق های زیر جزو صندوق های سرمایه گذاری قابل معاملهی کارگزاری آگاه است؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/20
تعداد شرکت کنندگان: 7423
مسابقه جسورانه
9709022 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
نحوهی محاسبهی قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری بر چه مبنایی صورت میپذیرد؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/13
تعداد شرکت کنندگان: 7175
مسابقه جسورانه
9709019 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
وظیفهی متولی صندوق های سرمایه گذاری کدام یک از گزینه های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/12
تعداد شرکت کنندگان: 7366
مسابقه جسورانه
9708036 - عمومی-مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
کدام یک از گزینههاي زیر نمایانگر برتري سبدگردانی رسمی نسبت به صندوقهاي سرمایهگذاري است؟
200 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/8/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/19
تعداد شرکت کنندگان: 5635
مسابقه جسورانه
9708012 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
کدام یک از صندوقهای سرمایهگذاری زیر میتواند صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در معاملات برخط باشد؟
50 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گل‌خواه
مهلت پاسخ: 1397/8/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/6
تعداد شرکت کنندگان: 5137