{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9506022 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در کدام بازار تامین سرمایه صورت میگیرد؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ذوقی
مهلت پاسخ: 1395/6/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/13
تعداد شرکت کنندگان: 2084
مسابقه جسورانه
9502017 - عمومی-ارکان بورسی
بر اساس منبع اعلام شده در لینک زیر، کدامیک از نهادهای مالی زیر،ویژه کسانی است که تخصص یا فرصت تحلیل بازار و انجام معاملات بهصورت حرفهای را ن...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/12
تعداد شرکت کنندگان: 2607