{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9502023 - عمومی-اهداف بورس کالا
کدام مورد جزو مهمترین اهداف بورس کالا محسوب نمی شود؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/2/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/14
تعداد شرکت کنندگان: 2666
مسابقه جسورانه
9502001 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در بازار بورس، کالاهای مختلفی مورد معامله قرار میگیرد و بر همین اساس بازار بورس به چند دسته کلی تقسیم میشود. کدامیک از گزینه های زیر جزو این...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/2/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 2040