{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 4328 سوال

مسابقه جسورانه
9701005 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از موارد زیر بخشی از تولید ناخالص داخلی یک کشور (GDP) نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزائی
مهلت پاسخ: 1397/1/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/1/6
تعداد شرکت کنندگان: 2948