{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 8 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9809014 - تخصصی-🎥 تورنوفیلم
کدام گزینه از مزایای روش ارزش جایگزینی برای تعیین قیمت سهام است؟ (برای پیدا کردن جواب، به ویدئوارزش جایگزینی مراجعه کنید.)
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/9/9 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/9/6
تعداد شرکت کنندگان: 39209
مسابقه جسورانه
9708027 - تخصصی-ارزش جایگزینی
کدام یک از موارد زیر در خصوص ارزش جایگزینی نادرست است؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/8/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/14
تعداد شرکت کنندگان: 5463
مسابقه جسورانه
9702045 - عمومی-ارزش جایگزینی
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص ارزشگذاری شرکت به شیوه جایگزینی صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/2/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/25
تعداد شرکت کنندگان: 2881
مسابقه جسورانه
9612002 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
فرض کنید یک شرکت سهامی 5 سال پیش تاسیس شده است. در تاریخ امروز، این شرکت قصد دارد، شرکت جدیدی با دارایی هایی با همان شرایط دارایی های 5 سال ...
100 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/12/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/2
تعداد شرکت کنندگان: 3020
مسابقه جسورانه
9610034 - عمومی-ارزش گذاری به شیوه جایگزینی
کدامیک از موارد زیر جزء مزایای ارزشگذاری سهام به شیوه جایگزینی است؟ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/10/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/18
تعداد شرکت کنندگان: 3213
مسابقه جسورانه
9609031 - عمومی-ویژگی های ارزش جایگزینی
کدام یک از گزینههای زیر جزو ویژگیهای ارزش جایگزینی داراییهای شرکت محسوب نمیشود؟ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/9/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/20
تعداد شرکت کنندگان: 2914
مسابقه جسورانه
9609022 - عمومی-ارزش جایگزینی دارایی ها
کدام گزینه درمورد ارزشگذاری به شیوه جایگزینی صحیح است؟ارزش گذاری سهام به روش ارزش جایگزینی سهام
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/9/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/13
تعداد شرکت کنندگان: 2908
مسابقه جسورانه
9506027 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در رابطه با ارزش جایگزینی سهام شرکت صحیح نیست؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی
مهلت پاسخ: 1395/6/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/15
تعداد شرکت کنندگان: 2121