{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
140012005 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک جز مزایای صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/12/3 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/12/2
تعداد شرکت کنندگان: 31087
مسابقه جسورانه
9801011 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوقهای قابل معامله به کدام نوع از گزینههای زیر میتواند فعالیت داشته باشد؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/1/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1398/1/11
تعداد شرکت کنندگان: 7817
مسابقه جسورانه
9711022 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوقهای با درآمد ثابت حداقل چند درصد از داراییهای خود را باید به اوراق بهادار کم ریسک ( مانند اوراق مشارکت و ... ) اختصاص دهند؟
100 امتیاز
طراح سوال: حق‌کردار
مهلت پاسخ: 1397/11/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/11/9
تعداد شرکت کنندگان: 9139
مسابقه جسورانه
9709007 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
کدام یک از گزینههای زیر متعلق به آن دسته از هزینههایی است که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق‌کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/5
تعداد شرکت کنندگان: 7101
مسابقه جسورانه
9708066 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
کدام گزینه ترتیب صندوقهاي سرمایهگذاري را از لحاظ درجهي ریسک، از پرریسکترین به کمریسکترین نشان میدهد؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/8/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/29
تعداد شرکت کنندگان: 6889