{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3884 سوال

مسابقه جسورانه
9703034 - تخصصی-مسابقات ویژه کمپین عید فطر
قیمت پایانی سهام شرکت سیمان شرق در نماد "سشرق" در پایان معاملات 23 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/3/23 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1397/3/22
تعداد شرکت کنندگان: 1636
مسابقه جسورانه
9703031 - تخصصی-مسابقات ویژه کمپین عید فطر
قیمت پایانی سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران در نماد "ثنوسا" در پایان معاملات 22 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازهها به ریال است...
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/3/22 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1397/3/21
تعداد شرکت کنندگان: 1625
مسابقه جسورانه
9703028 - تخصصی-مسابقات ویژه عید فطر
قیمت پایانی سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس در نماد "کطبس" در پایان معاملات 21 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/3/21 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1397/3/20
تعداد شرکت کنندگان: 1550
مسابقه جسورانه
9703027 - تخصصی-مسابقات ویژه عید فطر
قیمت پایانی سهام شرکت مس شهید باهنر در نماد "فباهنر" در پایان معاملات 20 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/3/20 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1397/3/19
تعداد شرکت کنندگان: 1262