{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9503013 - عمومی-تعریف بازار گردانی
تعریف بازار گردانی در کدام یک از گزینه های زیر صحیح بیان شده است؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: محمد رستمی
مهلت پاسخ: 1395/3/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/8
تعداد شرکت کنندگان: 2576