{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9506011 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از مقامات زیر در سمت رئیس شورای عالی بورس است؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سید آریا فتاحی
مهلت پاسخ: 1395/6/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 2030
مسابقه جسورانه
9504050 - عمومی-اوراق بهادار اسلامی
............. یک نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب 1389/05/11 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تاسیس شده است و وظ...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/4/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/23
تعداد شرکت کنندگان: 1705
مسابقه جسورانه
9503046 - عمومی-ارکان بورسی
کدامیک از مقامات زیر در سمت دبیر شورای عالی بورس و سخنگوی سازمان بورس ایفای نقش میکند؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سید آریا فتاحی
مهلت پاسخ: 1395/3/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/26
تعداد شرکت کنندگان: 2411
مسابقه جسورانه
9502047 - عمومی-قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
کدامیک از گزینه های زیر جز وظایف شورای بازار اوراق بهادار نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی شیرازی
مهلت پاسخ: 1395/2/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/28
تعداد شرکت کنندگان: 2588
مسابقه جسورانه
9502038 - عمومی-فعالیتهای بین المللی بازار سرمایه
طبق مصوبه شورای عالی بورس در خصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه، کدام گزینه در مورد پذیرش شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/2/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/22
تعداد شرکت کنندگان: 2303