{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 10 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9512018 - عمومی-اوراق بهادار اسلامی(صکوک)
کدامیک از موارد زیر جزو ریسکهای اوراق بهاداراسلامی (صکوک) نیست؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: افشین عباسی
مهلت پاسخ: 1395/12/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/11
تعداد شرکت کنندگان: 1597
مسابقه جسورانه
9511033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شباهت صکوک با اوراق قرضه کدام است؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: حسین نخعی
مهلت پاسخ: 1395/11/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/17
تعداد شرکت کنندگان: 2507
مسابقه جسورانه
9508019 - عمومی-تفاوت اوراق قرضه و اوراق صکوک
کدام مورد از تفاوت میان اوراق صکوک و اوراق قرضه با درآمد ثابت است؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/8/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/10
تعداد شرکت کنندگان: 2487
مسابقه جسورانه
9506039 - عمومی-اوراق صکوک
کدام گزینه در مورد اوراق صکوکصحیح نیست؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/6/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/24
تعداد شرکت کنندگان: 1824
مسابقه جسورانه
9506029 - عمومی-اوراق قرضه اسلامی
یکی از انواع اوراق بهادار که ناشر با واگذاری آن، باغات قابل بهره برداری رااز محل وجوه جمع اوری شده از متقاضیان خریداری می کند. پس از آن ناشر...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/6/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/16
تعداد شرکت کنندگان: 2080
مسابقه جسورانه
9506007 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در مورد ارکان انتشار صکوک صحیح نیست؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/6/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/3
تعداد شرکت کنندگان: 1714
مسابقه جسورانه
9505035 - عمومی-اوراق صکوک
کدام گزینه در مورد صکوک نادرست است؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/5/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/19
تعداد شرکت کنندگان: 2096
مسابقه جسورانه
9504046 - عمومی-ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی
تعریف زیر مربوط به کدام یک از ازکان انتشار اوراق بهادار اسلامی است؟"یک شرکت حقوقی با مسولیت محدود که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرم...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/4/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/21
تعداد شرکت کنندگان: 2034
مسابقه جسورانه
9504033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه جزو وجه تشابه های اوراق صکوک با اوراق قرضه نیست؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/4/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/14
تعداد شرکت کنندگان: 2370
مسابقه جسورانه
9503039 - عمومی-اوراق بهادار اسلامی(صکوک)
کدام جمله در مورد صکوک صحیح نیست؟اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و انواع آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/3/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/23
تعداد شرکت کنندگان: 2496