{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9709045 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
ضریب بتای سهمی 1.8 ، نرخ بازده بازار 20 درصد و نرخ بازده بدون ریسک 15 درصد است. با توجه به اینکه سود هر سهم در سال آینده 1000 ریال و نرخ رشد...
100 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1397/9/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/27
تعداد شرکت کنندگان: 6129