{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 13 مورد از 3972 سوال

مسابقه جسورانه
9812055 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
در کدام گزینه دامنه نوسان نامحدود بازگشایی نمیشود؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/29 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/28
تعداد شرکت کنندگان: 88197
مسابقه جسورانه
9812041 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کارمزد معاملات در خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های مختلط چقدر است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق های سر...
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/24 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/21
تعداد شرکت کنندگان: 102962
مسابقه جسورانه
9812036 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
قیمت صدور هر واحد از صندوق سرمایه گذاری به چه صورت است؟ (برای پیدا کردن جواب به سایت آگاه اینوست مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/21 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/19
تعداد شرکت کنندگان: 100581
مسابقه جسورانه
9812029 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام جمله در خصوص اوراق مرابحه صحیح است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "اوراق مرابحه چیست و چه انواعی دارد؟" مراجعه کنید.)
600 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/17 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/14
تعداد شرکت کنندگان: 101554
مسابقه جسورانه
9812024 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
آیا امکان فروش اوراق مرابحه قبل از تاریخ سر رسید آن وجود دارد؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "اوراق مرابحه چیست و چه انواعی دارد؟"مراجعه کنید...
600 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/14 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/12
تعداد شرکت کنندگان: 98331
مسابقه جسورانه
9812010 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام رکن در صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت اجباری نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/5
تعداد شرکت کنندگان: 83736
مسابقه جسورانه
9811057 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام جمله در معاملات اختیار معامله صحیح است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "اختیار معامله چیست و چه کاربردهایی دارد؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/3 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/30
تعداد شرکت کنندگان: 81895
مسابقه جسورانه
9811052 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص پروژههای واجد شرایط دریافت مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان درست نیست؟
800 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/30 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/28
تعداد شرکت کنندگان: 79469
مسابقه جسورانه
9811043 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
اگر نرخ سود بدون ریسک را 20%، سود بازار سرمایه را 80% و ضریب بتای سهم الف را 1.2 در نظر بگیریم، بازده مورد انتظار سهم الف بر اساس مدل CAPM چ...
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/26 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/23
تعداد شرکت کنندگان: 78421
مسابقه جسورانه
9811032 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
مکانیزم قیمتگذاری هر واحد صندوق سرمایهگذاری چگونه است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب مزایا و معایت صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/19 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/16
تعداد شرکت کنندگان: 70290