{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9808014 - عمومی-🎥 تورنوفیلم
کدام یک از گزینههای زیر در مورد RSI درست نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به ویدیواندیکاتور RSI مراجعه فرمایید.)
850 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/8/11 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/8/8
تعداد شرکت کنندگان: 38278