{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9510045 - عمومی-دانش بازار سرمایه
طبق نکات بیان شده در مطلب، کدامیک از گزینههای زیر جزو 8 طرز فکر سازنده برای کسب ثروت نیست؟ثروتمندشدن تا ۳۰ سالگی: ۸ طرز فکر سازنده برای کسب ...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/10/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/27
تعداد شرکت کنندگان: 2465
مسابقه جسورانه
9510033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در خصوص 8 طرز فکر سازنده که می تواند ما را برای کسب ثروت راهنمایی کند، کدام جمله صحیح نیست؟ثروتمندشدن تا ۳۰ سالگی: ۸ طرز فکر سازنده برای کسب...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/10/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/19
تعداد شرکت کنندگان: 2294
مسابقه جسورانه
9501003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به هدف مدیریت مالی که در شرکت های سهامی که عبارتست از" افزایش ثروت سهامداران"، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/1/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/2
تعداد شرکت کنندگان: 760