{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9709011 - عمومی-دانش بازار سرمایه
1- کدامیک از موارد زیر در مورد وضعیت گره معاملاتی صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: خاتمی
مهلت پاسخ: 1397/9/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/7
تعداد شرکت کنندگان: 6318
مسابقه جسورانه
9506049 - عمومی-گره معاملاتی در بازار آتی و سهام
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص گره معاملاتی در بازار آتی و سهام، صحیح است؟تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/7/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/31
تعداد شرکت کنندگان: 1911