{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 7 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9710038 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در خصوص سهام عادی و سهامدار سهام عادی نادرست است؟
75 امتیاز
طراح سوال: احسان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/10/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/10/19
تعداد شرکت کنندگان: 7769
مسابقه جسورانه
9603006 - عمومی-تفاوت گواهی سپرده طلا و سهام عادی
کدام یک جزو تفاوت های گواهی سپرده طلا و سهام عادی نیست؟گواهی سپرده سکه طلا
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/3
تعداد شرکت کنندگان: 2216
مسابقه جسورانه
9602015 - عمومی-مقایسه انواع اوراق بهادار
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص انواع اوراق بهادار، صحیح نیست؟
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/2/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/10
تعداد شرکت کنندگان: 1586
مسابقه جسورانه
9601032 - عمومی-حقوق صاحبان سهام
کدام گزینه به عنوان حقوق سهامداران عادی تلقی نمی شود؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/1/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/29
تعداد شرکت کنندگان: 2263
مسابقه جسورانه
9601015 - عمومی-ویژگی های سهام عادی
کدام یک از ویژگی های سهام عادی نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: مهدی ملایی
مهلت پاسخ: 1396/1/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/15
تعداد شرکت کنندگان: 2485
مسابقه جسورانه
9503017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در خصوص سهام عادی و سهامدار سهام عادی نادرست است؟ انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/3/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/10
تعداد شرکت کنندگان: 2681
مسابقه جسورانه
9412037 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های سهام عادی است؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1394/12/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/24
تعداد شرکت کنندگان: 1498