{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 8 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9708001 - تخصصی-انواع اوراق مشارکت
اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام....؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/8/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/1
تعداد شرکت کنندگان: 4548
مسابقه جسورانه
9610038 - عمومی-اوراق مشارکت
در عرضه اولیه اوراق مشارکت، کارمزد خرید و فروش بر عهده کیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/10/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/20
تعداد شرکت کنندگان: 3145
مسابقه جسورانه
9606001 - عمومی-معاملات اوراق مشارکت
در خصوص معاملات اوراق مشارکت کدام گزینه صحیح نیست؟اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/6/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/1
تعداد شرکت کنندگان: 2117
مسابقه جسورانه
9512027 - تخصصی-اوراق مشارکت
آقای محسنی در سبد دارایی خود، اوراق مشارکتی با شرایط زیر دارد:نام اوراق: مشارکت شرکت الف-3ماهه 20%قیمت اسمی هر ورقه: 1،000،000 ريالتاریخ سرر...
100 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1395/12/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/16
تعداد شرکت کنندگان: 2208
مسابقه جسورانه
9508020 - عمومی-تفاوت اوراق مشارکت و اوراق سهام
کدامیک از موارد زیر جزو تفاوتهای اوراق مشارکت و اوراق سهام نیست؟اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/8/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/10
تعداد شرکت کنندگان: 2484
مسابقه جسورانه
9508014 - عمومی-مزایای اوراق مشارکت
کدامیک از موارد زیر جزو مزیتهای اوراق مشارکت نیست؟اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/8/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/8
تعداد شرکت کنندگان: 2638
مسابقه جسورانه
9507010 - عمومی-اوراق مشارکت
کدام گزینه جزو مزایای اوراق مشارکت محسوب نمیشود؟اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/7/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/5
تعداد شرکت کنندگان: 2188
مسابقه جسورانه
9412042 - عمومی-سقف کارمزد کارگزاران در خرید اوراق مشارکت
در خرید اوراق مشارکت سقف کارمزد کارگزاران در بورس اوراق بهادار تهران چقدر است؟ کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1394/12/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/25
تعداد شرکت کنندگان: 1475