{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9612023 - عمومی-دانش مالی
کدام جمله درباره انواع بازارهای مالی صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/12/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/13
تعداد شرکت کنندگان: 3501
مسابقه جسورانه
9602028 - عمومی-بازارهای مالی
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بازارهای مالی صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/2/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/18
تعداد شرکت کنندگان: 2311