{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 9 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
140104005 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای ماه
قیمت پایانی كارخانجات توليدي شهيد قندي با نماد بکام در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/4/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/4/4
تعداد شرکت کنندگان: 11810
مسابقه جسورانه
140010004 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی 15 دی ماه
قیمت پایانی صندوق شاخص 30 شركت فيروزه با نماد فيروزه در پایان معاملات روز چهارشنبه 15 دی ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/10/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/10/4
تعداد شرکت کنندگان: 13511
مسابقه جسورانه
140005001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای مرداد ماه
قیمت پایانی ملي سربوروي ايران با نماد فسرب در پایان معاملات روز یکشنبه 31 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/5/7 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/5/4
تعداد شرکت کنندگان: 17717
مسابقه جسورانه
140004005 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای تیر ماه
قیمت پایانی بانك كارآفرين با نماد وکار در پایان معاملات روز سه شنبه 29 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/4/8 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/4/5
تعداد شرکت کنندگان: 18618
مسابقه جسورانه
9907009 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای مهر ماه
قیمت پایانی پليمر آريا ساسول با نماد آريا در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/7/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1399/7/5
تعداد شرکت کنندگان: 48223
مسابقه جسورانه
9906001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای شهریور
قیمت پایانی صنايع فولاد آلياژي يزد با نماد فولاي در پایان معاملات روز دوشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/6/4 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1399/6/1
تعداد شرکت کنندگان: 60478
مسابقه جسورانه
9905002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای ماه
قیمت پایانی پارس مينو نماد غپينو در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/5/4 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1399/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 71548
مسابقه جسورانه
9902013 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای ماه
قیمت پایانی سهام داروسازي امين با نماد دامين در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ "برای عضویت در کانال ...
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/2/9 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1399/2/7
تعداد شرکت کنندگان: 64648
مسابقه جسورانه
9811002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای بهمن ماه
قیمت پایانی سهام توليد نيروي برق دماوند با نماد دماوند در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/1 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/1
تعداد شرکت کنندگان: 6327