{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9803024 - عمومی-دانش بازار سرمایه
برای خرید یک کیلو زعفران در معاملات آتی زعفران، چه موقعیتی باید اخذ کرد؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/19 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/18
تعداد شرکت کنندگان: 12896
مسابقه جسورانه
9802011 - تخصصی-دانش بازار آتی
حداقل تغییر قیمت در بازار آتی زعفران کدام است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/2/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1398/2/7
تعداد شرکت کنندگان: 11236