{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9604037 - عمومی-مفهوم بودجه جامع
بودجه جامع یک شرکت یعنی تهیه گزارشهای مالی...
75 امتیاز
طراح سوال: امیرحسین ادیب نیا
مهلت پاسخ: 1396/4/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/27
تعداد شرکت کنندگان: 2239
مسابقه جسورانه
9604034 - عمومی-تهیه بودجه نقدی
کدامیک از مراحل تهیه بودجه نقدی نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/4/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/25
تعداد شرکت کنندگان: 2259