{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 4480 سوال

مسابقه جسورانه
9702025 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس خودرو
قیمت پایانی سهام شركت پارس خودرو در نماد "خپارس" در پایان معاملات روز چهار شنبه 19 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازهها به ر...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/15
تعداد شرکت کنندگان: 1706
مسابقه جسورانه
9702017 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
قیمت پایانی سهام شركت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان در نماد حپارسا در پایان معاملات روزسه شنبه11 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟"امتیا...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/8
تعداد شرکت کنندگان: 1635
مسابقه جسورانه
9702016 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توليدي چدن سازان
قیمت پایانی سهام شركت توليدي چدن سازان با نماد "چدن" در پایان معاملات روزسه شنبه 11 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/8
تعداد شرکت کنندگان: 1633
مسابقه جسورانه
9702005 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت تهران
قیمت پایانی سهام شركت پالايش نفت تهران در نماد شتران در پایان معاملات روز دو شنبه 31 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (بازه قیمت ها ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 1988
مسابقه جسورانه
9702004 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كالسيمين‌
قیمت پایانی سهام شركت كالسيمين با نماد فاسمین در پایان معاملات روزشنبه 15 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها ریال است.)
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 1842
مسابقه جسورانه
9702003 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نيروكلر‌
قیمت پایانی سهام شركت نيروكلر در نماد شکلر در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 1773
مسابقه جسورانه
9702002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
قیمت پایانی سهام شركت لولهوماشينسازيايران در نماد فلوله در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت ها به ...
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/2/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 1780
مسابقه جسورانه
9701034 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
قیمت پایانی سهام شركت كمباين سازي ايران در نماد تکمبا در پایان معاملات روزچهارشنبه 29 فروردین ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/1/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/1/26
تعداد شرکت کنندگان: 1713
مسابقه جسورانه
9701033 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت وسعه‌ معادن‌ و فلزات‌
قیمت پایانی سهام شركت توسعه معادن و فلزات در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روزچهارشنبه 29 فروردین ماه در چه محدودهای خواهد بود؟"امتیاز کسر ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/1/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/1/26
تعداد شرکت کنندگان: 1697
مسابقه جسورانه
9701016 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت سايپا ديزل‌
قیمت پایانی سهام شركت سايپا ديزل بانماد "خکاوه" در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 فروردین ماه در چه محدودهای خواهد بود؟ (قیمت بازهها به ریال ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/1/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/1/18
تعداد شرکت کنندگان: 1633