{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 4561 سوال

مسابقه جسورانه
9704051 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور
قیمت پایانی سهام شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور در نماد "کنور "در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟"امتیاز کس...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/23
تعداد شرکت کنندگان: 1642
مسابقه جسورانه
9704040 - تخصصی-پیش بین قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان در نماد "پترول" در پایان معاملات روزچهارشنبه 20 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/16
تعداد شرکت کنندگان: 1688
مسابقه جسورانه
9704039 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌
قیمت پایانی سهام شركت سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي در نماد "وپترو"پیش بینی در پایان معاملات روزچهارشنبه 20 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟"...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/16
تعداد شرکت کنندگان: 1701
مسابقه جسورانه
9704005 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آهن و فولاد ارفع
قیمت پایانی سهام شرکت آهن و فولاد ارفع در نماد ارفع در پایان معاملات روزچهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/2
تعداد شرکت کنندگان: 1968
مسابقه جسورانه
9704004 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی شرکت پالایش نفت اصفهان
قیمت پایانی سهام شركت پالايش نفت اصفهان در نماد شپنا در پایان معاملات روزچهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/2
تعداد شرکت کنندگان: 1893
مسابقه جسورانه
9704003 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
قیمت پایانی سهام شركت سرمايهگذاري سايپا در نماد وساپا در پایان معاملات روزچهارشنبه 6 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/2
تعداد شرکت کنندگان: 1784
مسابقه جسورانه
9704002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير در نماد حریل در پایان معاملات روزچهارشنبه 6 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/2
تعداد شرکت کنندگان: 1766
مسابقه جسورانه
9703048 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس‌ خودرو
قیمت پایانی سهام شركت پارس خودرو در نماد خپارس در پایان معاملات روزچهارشنبه 30 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/3/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/27
تعداد شرکت کنندگان: 1708
مسابقه جسورانه
9703047 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مس‌ شهيدباهنر
قیمت پایانی سهام شركت مس شهيدباهنر در نماد فباهنر در پایان معاملات روزچهارشنبه 30 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/3/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/27
تعداد شرکت کنندگان: 1714
مسابقه جسورانه
9703024 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
قیمت پایانی سهام شركت ملي صنايع مس ايران در نماد "فملی" در پایان معاملات روزچهارشنبه 23 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/3/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/19
تعداد شرکت کنندگان: 1635