{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 4561 سوال

مسابقه جسورانه
9705034 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرابورس ايران
قیمت پایانی سهام فرابورس ايران در نماد فرابورس در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/5/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/20
تعداد شرکت کنندگان: 1660
مسابقه جسورانه
9705023 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی خراسان
قیمت پایانی سهام پتروشیمی خراسان‌ در نماد خراسان در پایان معاملات روزچهار شنبه 17 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/5/14 ساعت 15:0
تاریخ انتشار: 1397/5/13
تعداد شرکت کنندگان: 1766
مسابقه جسورانه
9705022 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت صنعتی بهشهر
قیمت پایانی سهام شرکت صنعتی بهشهر‌ در نماد غبشهر در پایان معاملات روزچهار شنبه 17 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/5/14 ساعت 15:0
تاریخ انتشار: 1397/5/13
تعداد شرکت کنندگان: 1751
مسابقه جسورانه
9705011 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌
قیمت پایانی سهام كارخانجات توليدي شيشه رازي در نماد "کرازی "در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/5/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/6
تعداد شرکت کنندگان: 1662
مسابقه جسورانه
9705010 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
قیمت پایانی سهام ريل پردازسير در نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است....
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/5/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/6
تعداد شرکت کنندگان: 1659
مسابقه جسورانه
9705002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌
قیمت پایانی سهام معدني و صنعتيچادرملو در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزسه شنبه 30 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟ (قیمت بازهها به ریال...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/5/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 1919
مسابقه جسورانه
9705001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
قیمت پایانی سهام شركت توسعه معادنوفلزات در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز دوشنبه شنبه 15 مرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازهه...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/5/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/1
تعداد شرکت کنندگان: 1747
مسابقه جسورانه
9704067 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري ساختمانايران در نماد "وساخت" در پایان معاملات روزچهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت با...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/31 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/30
تعداد شرکت کنندگان: 1762
مسابقه جسورانه
9704066 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
قیمت پایانی سهام شركت كمباين سازي ايران در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟"امتیاز کسر شده ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/31 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/30
تعداد شرکت کنندگان: 1776
مسابقه جسورانه
9704052 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر
قیمت پایانی سهام شركت لبنياتكالبر در نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال ا...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/4/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/23
تعداد شرکت کنندگان: 1654