{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 4480 سوال

مسابقه جسورانه
9707014 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
قیمت پایانی سهام توسعه معادن روي ايران با نماد کروی در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟"امتیاز کسر شده مسابقات جسوران...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/7
تعداد شرکت کنندگان: 2221
مسابقه جسورانه
9707013 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گلتاش
قیمت پایانی سهام گلتاش با نماد شگل در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)"امتیاز کسر شده مساب...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/7
تعداد شرکت کنندگان: 2168
مسابقه جسورانه
9707002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌ سايپا‌
قیمت پایانی سهام سرمايهگذاري سايپا با نماد وساپا در پایان معاملات دوشنبه 30مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)"امتیاز ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/1
تعداد شرکت کنندگان: 2583
مسابقه جسورانه
9707001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
قیمت پایانی سهام كارخانجاتتوليديشيشهرازي با نماد کرازی در پایان معاملات یکشنبه15مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟"امتیاز کسر شده مسابقات جسوران...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/1
تعداد شرکت کنندگان: 2347
مسابقه جسورانه
9706053 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا
قیمت پایانی سهام توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا نماد کتوکادر پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال ...
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/31
تعداد شرکت کنندگان: 2183
مسابقه جسورانه
9706052 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
قیمت پایانی سهام صنايعكاغذسازيكاوه با نماد چکاوه در پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)"امتیا...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/31
تعداد شرکت کنندگان: 2201
مسابقه جسورانه
9706045 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پشم‌شيشه‌ايران‌
قیمت پایانی سهام پشمشيشهايران با نماد کپشیر در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاث...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/6/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/24
تعداد شرکت کنندگان: 2087
مسابقه جسورانه
9706044 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه دارویی سبحان
قیمت پایانی سهام گروه دارويي سبحان با نماد دسبحا در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/6/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/24
تعداد شرکت کنندگان: 2057
مسابقه جسورانه
9706032 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر
قیمت پایانی سهام توسعه صنايع بهشهر با نماد وبشهردر پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)"ام...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/6/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/17
تعداد شرکت کنندگان: 1867
مسابقه جسورانه
9706031 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان با نماد پترول در پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ...
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1397/6/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/17
تعداد شرکت کنندگان: 10