{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 4561 سوال

مسابقه جسورانه
9501021 - پیشبینی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد" وپترو "در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 95/01/18 در کدامیک از باز ه های زیر قرا...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/1/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/14
تعداد شرکت کنندگان: 1871
مسابقه جسورانه
9412036 - پیشبینی-پیش بینی قیمت سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه
قیمت پایانی سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد "ثباغ" در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/12/26 در کدامیک از بازه های زیر قرار...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 1254
مسابقه جسورانه
9412032 - عمومی-دانش بازار سرمایه
قیمت تعدیل شده پایانی، در کدام یک از گزینه های زیر به درستی توضیح داده شده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/19
تعداد شرکت کنندگان: 1235
مسابقه جسورانه
9412025 - پیشبینی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس
قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس با نماد " شبندر" در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیر...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/15
تعداد شرکت کنندگان: 1539
مسابقه جسورانه
9412013 - پیشبینی-پیش بینی قیمت سهام شرکت گروه پتروشیمی ایرانیان
قیمت پایانی سهام شرکت گروه پتروشیمی ایرانیان با نماد "پترول"، در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 اسفند ماه 1394،در کدامیک از بازه های زیر قرار...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/8
تعداد شرکت کنندگان: 1326