{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 3375 سوال

مسابقه جسورانه
9609004 - تخصصی-قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت تبریز
قیمت پایانی سهام پالايش نفت تبريزبا نماد "شبریز" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمتهای بازه ها به ریال ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/9/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/4
تعداد شرکت کنندگان: 1475
مسابقه جسورانه
9609003 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري سبحان بانماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمتها به ریال است.)"...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/9/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/4
تعداد شرکت کنندگان: 1478
مسابقه جسورانه
9608039 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ماشين‌ سازي‌ اراك‌‌‌‌
قیمت پایانی سهام ماشين سازي اراكبا نماد "فاراک" در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال ا...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/20
تعداد شرکت کنندگان: 1564
مسابقه جسورانه
9608038 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌‌‌
قیمت پایانی سهام سراميكهايصنعتياردكانبا نماد "کسرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ری...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/20
تعداد شرکت کنندگان: 1547
مسابقه جسورانه
9608023 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌
قیمت پایانی سهام كارخانجات قند قزوين با نماد "قزوین" در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ری...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/13
تعداد شرکت کنندگان: 1459
مسابقه جسورانه
9608022 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌
قیمت پایانی سهام سرمايهگذاري صنايع پتروشيميبا نماد "وپترو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/13
تعداد شرکت کنندگان: 1448
مسابقه جسورانه
9608011 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
قیمت پایانی سهام كشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد "غشهداب" در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(بازه قیمت...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/6
تعداد شرکت کنندگان: 1283
مسابقه جسورانه
9608010 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ايران‌
قیمت پایانی سهام آلومينيومايرانبا نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/6
تعداد شرکت کنندگان: 1280
مسابقه جسورانه
9608006 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فولاد مبارکه
قیمت پایانی سهام فولاد مبارکه با نماد "فولاد" در پایان معاملات روز سه شنبه 30 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازهها به ریال است.)...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/2
تعداد شرکت کنندگان: 1537
مسابقه جسورانه
9608005 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان ‌
قیمت پایانی سهام پالایش نفت اصفهان در نماد شپنا در پایان معاملات روز دو شنبه 15 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازهها به ریال است....
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/8/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/2
تعداد شرکت کنندگان: 1371