{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 265 مورد از 4561 سوال

مسابقه جسورانه
9611047 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه ‌معادن ‌وفلزات‌
قیمت پایانی سهام شركت توسعه معادن وفلزات با نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز چهار شنبه 2 اسفند ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/28
تعداد شرکت کنندگان: 1899
مسابقه جسورانه
9611046 - تخصصی-قیمت پایانی سهام شرکت حمل‌ ونقل‌ توكا
قیمت پایانی سهام شركت حمل ونقل توكابا نماد "حتوکا" در پایان معاملات روز چهار شنبه 2 اسفند ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/28
تعداد شرکت کنندگان: 1899
مسابقه جسورانه
9611038 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت قند هکمتان
قیمت پایانی سهام شركت قند هکمتان با نماد "قهکمت" در پایان معاملات روز چهار شنبه 25 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟ (قیمت بازهها به ریال ا...
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1396/11/23 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1396/11/21
تعداد شرکت کنندگان: 1634
مسابقه جسورانه
9611037 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشيمي مبین
قیمت پایانی سهام شركت پتروشيمي مبین با نماد "مبین" در پایان معاملات روز چهار شنبه 25 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمتها به ریال است.)...
0 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1396/11/23 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1396/11/21
تعداد شرکت کنندگان: 1620
مسابقه جسورانه
9611024 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایاین سهام گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
قیمت پایانی سهام گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد "سمگا"در پایان معاملات روز چهار شنبه 18 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟ (قیمت باز...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/14
تعداد شرکت کنندگان: 1759
مسابقه جسورانه
9611013 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
قیمت پایانی سهام ريل پردازسير با نماد "حریل" در پایان معاملات روز چهار شنبه 11 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/7
تعداد شرکت کنندگان: 1719
مسابقه جسورانه
9611012 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور
قیمت پایانی سهام توسعه معدني و صنعتي صبانور با نماد "کنور" در پایان معاملات روز چهار شنبه 11 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟(قیمت بازهها ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/7
تعداد شرکت کنندگان: 1726
مسابقه جسورانه
9611002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایه‌گذاری ايرانيان
قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایهگذاری ايرانيان با نماد "پترول" در پایان معاملات روز دوشنبه 30 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟ (قیمت ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/1
تعداد شرکت کنندگان: 1922
مسابقه جسورانه
9611001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كالسيمين‌
قیمت پایانی سهام شركت كالسيمينبا نماد "فاسمین" در پایان معاملات روز یک شنبه 15 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است....
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/1
تعداد شرکت کنندگان: 1794
مسابقه جسورانه
9610055 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
قیمت پایانی سهام شركت ايران خودرو با نماد "خودرو" در پایان معاملات روز چهار شنبه 4 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال ...
0 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/11/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/30
تعداد شرکت کنندگان: 1704