{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9712022 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تا انتهای بهمن ماه شرکت سرمایه گذاری غدیر، سهام دار کدام یک از شرکت های زیر نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1397/12/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/12/12
تعداد شرکت کنندگان: 8768
مسابقه جسورانه
9709029 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در صورتی که شرکت سهامی بازرس نداشته باشد هر ذی نفع میتواند از کدام مرجع تقاضای تعیین بازرس نماید؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1397/9/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/18
تعداد شرکت کنندگان: 7454
مسابقه جسورانه
9501026 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از موارد زیر، از مشخصه های شرکت های سهامی نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/1/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/16
تعداد شرکت کنندگان: 2079
مسابقه جسورانه
9501007 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مهمترین و اصلی ترین هدفی در شرکت های سهامی کدام است؟
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/1/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/4
تعداد شرکت کنندگان: 900