{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 9 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9602034 - عمومی-معیارهای اعتبار دهنده خطوط روند در تحلیل تکنیکال
کدامیک از گزینه های زیر از معیارهای اعتباردهنده خطوط روند در تحلیل تکنیکال محسوب نمی گردد؟
75 امتیاز
طراح سوال: امیر رمضانیان
مهلت پاسخ: 1396/2/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/23
تعداد شرکت کنندگان: 2272
مسابقه جسورانه
9512035 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدام گزینه در مورد خط روند از دیدگاه "داو" صحیح نیست؟تحلیل تکنیکال کلاسیک و ابزارهای آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/12/23 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1395/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 2250
مسابقه جسورانه
9512002 - عمومی-تحلیل تکنیکال
الگو های بازگشتی در انتهای روند صعودی و نزولی چند حالت کلی دارند؟تحلیل تکنیکال پیشرفته انواع الگوها
75 امتیاز
طراح سوال: محمدرضا عامریان
مهلت پاسخ: 1395/12/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/1
تعداد شرکت کنندگان: 2499
مسابقه جسورانه
9511050 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدام گزینه در باره اعتبار خطوط روند نادرست است؟تحلیل تکنیکال پیشرفته خطوط روند
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/11/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/26
تعداد شرکت کنندگان: 2583
مسابقه جسورانه
9511038 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدامیک از موارد زیر اولین نشانه برای شکست یک خط روند صعودی است؟ویدیو:تحلیل تکنیکال پیشرفته شکست استاندارد
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/11/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/20
تعداد شرکت کنندگان: 2153
مسابقه جسورانه
9511013 - عمومی-نرم افزار تحلیل تکنیکال آسا
در پنل تحلیل تکنیکال آسا، برای انتخاب تمامی خطوط روند، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟راهنمای پنل تحلیل تکنیکال نرم افزار برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1395/11/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/6
تعداد شرکت کنندگان: 2341
مسابقه جسورانه
9510017 - تخصصی-تحلیل تکنیکال
کدامیک از موارد زیر از شرایط شکست استاندارد خطوط روند نیست؟ویدیو:تحلیل تکنیکال پیشرفته شکست استاندارد
100 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/10/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/8
تعداد شرکت کنندگان: 2433
مسابقه جسورانه
9509025 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدامیک از موارد زیر از عوامل اعتبار دهنده خطوط روند نیست؟ویدیو:تحلیل تکنیکال پیشرفته خطوط روند
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/9/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/17
تعداد شرکت کنندگان: 2378
مسابقه جسورانه
9508032 - عمومی-دانش بازار سرمایه
برای مشاهده روند معاملات روزهای گذشته در بازار بورس، به کدام یک از سایتهای زیر میتوان مراجعه نمود؟۸ سایت کاربردی برای فعالان بازار سرمایه
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/8/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/18
تعداد شرکت کنندگان: 2364