{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9606035 - عمومی-نقدشوندگی سهام شرکت ها
نقدشوندگی سهام کدامیک از شرکتهای زیر بالاتر است؟دیکشنری بورسی
75 امتیاز
طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده
مهلت پاسخ: 1396/6/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/21
تعداد شرکت کنندگان: 2461
مسابقه جسورانه
9605026 - عمومی-عوامل نشان دهنده نقدشوندگی یک سهم
کدامیک از عوامل زیر نشان دهنده نقدشوندگی سهام نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/5/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/16
تعداد شرکت کنندگان: 2332