{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 12 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9809040 - تخصصی-🎥 تورنوفیلم
ترتیب قرار گیری اقلام ترازنامه (دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام) بر چه اساسی است؟ (برای پیدا کردن جواب، به ویدئو ترازنامه چیست؟ مراجعه...
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/9/23 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/9/20
تعداد شرکت کنندگان: 45199
مسابقه جسورانه
9608040 - عمومی-ترازنامه
کدام یک از گزینههای زیر، در خصوص صورت مالی ترازنامه صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/8/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/20
تعداد شرکت کنندگان: 3051
مسابقه جسورانه
9605020 - عمومی-دارایی ها در ترازنامه
کدام یک از گزینه ها زیر در خصوص شرایطی که یک آیتم باید داشته باشد تا به عنوان دارایی در ترازنامه محسوب شود، صحیح نیست؟بررسی صورت های مالی شر...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/5/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/10
تعداد شرکت کنندگان: 2358
مسابقه جسورانه
9605017 - عمومی-صورت مالی؛ ترازنامه
کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه ترازنامه صحیح نیست؟بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/5/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/9
تعداد شرکت کنندگان: 2429
مسابقه جسورانه
9605008 - عمومی-انواع دارایی‌ها در ترازنامه
.... یکی از داراییهاییاست که از یک طرف برای تبدیل به وجه نقد به زمانی بیش از یکسال مالی نیاز دارد و از طرف دیگر، از لحاظ ماهیت و ویژگی با دا...
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/5/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/3
تعداد شرکت کنندگان: 159
مسابقه جسورانه
9605006 - عمومی-صورت مالی ترازنامه
کدامیک از دارایی های زیر مربوط به دارایی مالی است که از یک طرف برای تبدیل آن به وجه نقد به زمانی بیش از یکسال مالی نیاز هست و از طرف دیگر، ا...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/5/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/2
تعداد شرکت کنندگان: 2374
مسابقه جسورانه
9604035 - عمومی-صورت‌های مالی؛ترازنامه
کدامیک از بخشهای ترازنامه، تعهداتی هستند که درگذشته ایجادشده و انتظار میرود که در آینده باعث خروج وجه نقد یا کاهش منابع اقتصادی شرکت شود؟برر...
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/4/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/26
تعداد شرکت کنندگان: 2262
مسابقه جسورانه
9511017 - عمومی-منافع و حقوق سهامداران
امکان دسترسی سهامداران به صورتحسابها یا تهیه رونوشت از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان در مرکز شرکت به صورت...
75 امتیاز
طراح سوال: علی شیرازی
مهلت پاسخ: 1395/11/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/10
تعداد شرکت کنندگان: 2559
مسابقه جسورانه
9509032 - عمومی-صورتهای مالی
کدام مورد یک گزارش مالی است که دربردارنده تحلیلی جامع در مورد تغییرات حساب حقوق صاحبان سهام بوده و نقطه اتصال بین ترازنامه و صورت سود و زیان...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/9/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/22
تعداد شرکت کنندگان: 2709
مسابقه جسورانه
9508047 - عمومی-صورت‌های مالی
کدام گزینه در مورد ترازنامه نادرست است؟4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/8/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/25
تعداد شرکت کنندگان: 2504