{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9604022 - عمومی-الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
تعریف زیر در خصوص کدام یک از انواع الگوهای قیمتی زیر است؟"این الگو بعد از یک روند صعودی شکل میگیرد و کامل شدن آن، نشاندهنده پایان روند صعودی...
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/4/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/18
تعداد شرکت کنندگان: 2313
مسابقه جسورانه
9603029 - عمومی-الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
مفهوم زیر مربوط به کدام یک از انواع الگوهای قیمتیزیر است؟"این الگو، یک الگوی کاهشی است و معمولا بهعنوان یک الگوی ادمه دهنده در یک روند نزولی...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/21
تعداد شرکت کنندگان: 2253
مسابقه جسورانه
9603003 - عمومی-الگوی قیمتی سقف سه قلو
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص الگوی قیمتی سقف سه قلو، صحیح نیست؟الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت دوم)
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/2
تعداد شرکت کنندگان: 2416
مسابقه جسورانه
9602027 - عمومی-الگوی کف دو قلو یکی از انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
کدام گزینه درخصوص الگوی کف دوقلو صحیح است؟الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/2/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/17
تعداد شرکت کنندگان: 2390
مسابقه جسورانه
9602001 - عمومی-الگوهای تحلیل تکنیکال
کدام یک از گزینه ها در خصوص الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/2/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/2
تعداد شرکت کنندگان: 2528