{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3972 سوال

مسابقه جسورانه
9707039 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت درخصوص فروش ساختمان شرکت پشم شیشه ایران، سود حاصل از فروش این ساختمان به ازا هر سهم چه مقدار است؟
100 امتیاز
طراح سوال: حمید صفری
مهلت پاسخ: 1397/7/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/22
تعداد شرکت کنندگان: 4783